Pro uchazeče

Výsledky talentových zkoušek do oborů Design interiéru a Modelářství a návrhářství oděvů

Informace k výsledkům talentových zkoušek

Vážení rodiče, vážení uchazeči,
ve výše uvedených výsledkových listinách pro obor Design interiéru a pro obor Modelářství a návrhářství oděvů pro školní rok 2024/2025 naleznete pořadí dle výsledků dosažených u talentových zkoušek. Každý uchazeč je identifikován registračním číslem, které mu bylo přiděleno školou před zahájením přijímacího řízení a doručeno s pozvánkou k talentovým zkouškám.

V současné době probíhá příjem přihlášek ke studiu v oborech bez talentové zkoušky prostřednictvím portálu DiPSy, dostupného z www.prihlaskynastredni.cz. Tento systém bude po skončení 1. kola přijímacího řízení rozřazovat jednotlivé uchazeče do škol dle jejich úspěšnosti u přijímacích zkoušek a na základě zvolené priority. Výsledky budou zveřejněny systémem a školou dne 15. května 2024.

Prosím všechny uchazeče, kteří podali listinnou přihlášku ke studiu do našich oborů s talentovou zkouškou ke dni 30. listopadu 2023, aby se prostřednictvím zákonného zástupce na portálu DiPSy zaregistrovali a založili elektronickou formu přihlášky ke studiu oboru s talentovou zkouškou. Založit lze i tzv. hybridní formu přihlášky, bez nutného přihlášení přes identitu občana. Její výtisk s unikátním kódem lze zaslat emailem na adresu info@skolakaterinky.cz. Povinné přílohy již vkládat nemusíte, byly odevzdány s listinnou přihláškou. Důležité je uvedení priority pro jednotlivé zvolené obory.

Děkuji vám za výběr naší školy a případné dotazy jsme připraveni vám zodpovědět na tel: 608 056 745 nebo na emailu info@skolakaterinky.cz.

Ing. Roman Bečka, ředitel školy

Doplňující informace pro uchazeče - cizince s trvalým pobytem v ČR

Vážení rodiče, vážení žáci,

uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, a na kterého se vztahuje §1 odst. 1 zákona 67/2022 Sb. „O opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace“ v platném znění, se při přijímacím řízení ve střední škole na jeho žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání, bude ve všech případech ověřena pohovorem (dle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Pohovor se koná dne 11. ledna 2024 od 10:00 pro obor Design interiéru a 12. ledna 2024 od 8:00 pro obor Fashion Design.

Uchazeč, který se rozhodne podat žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka, doručí písemnou žádost na adresu školy nejpozději jeden pracovní den před dnem konáním talentové zkoušky (tj. do 5. ledna 2024).

Společně s žádostí o prominutí zkoušky z českého jazyka uchazeč doloží, že je cizincem podle §1 odst. 1 zákona 67/2022 Sb. „O opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace“ v platném znění.

Písemný test talentové zkoušky z matematiky bude zadán v českém jazyce a test z anglického jazyka bude zadán v anglickém jazyce. Cizinci podle §1 odst. 1 zákona 67/2022 Sb. „O opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace“ v platném znění bude doba pro vypracování písemného testu talentové zkoušky navýšena o 25% a bude mu umožněno použít vlastní překladový slovník.

Ředitel školy u uchazečů, kterým se dle § 20 odst. 4 školského zákona odpouští přijímací test z českého jazyka, stanovuje způsob hodnocení znalosti českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, v následujícím rozsahu:

 • posuzuje se základní znalost češtiny nezbytná pro vzdělávání v daném oboru.

 • otázky kladené při pohovoru budou v rozsahu znalostí stanovené RVP pro základní vzdělávání.

 • z pohovoru bude učiněn záznam

 • rozhovor bude bodován v rozsahu 0 - 10 bodů

 • pro úspěšné splnění podmínek dle § 20 odst. 4 školského zákona je stanoven minimální limit 4 body

 • výsledkem hodnocení je souhlasné či nesouhlasné stanovisko, zda daný uchazeč může vzhledem k jeho znalosti českého jazyka studovat konkrétní obor vzdělání

 • nevykoná-li uchazeč pohovor úspěšně, případně se k pohovoru nedostaví, nesplnil kritéria přijímacího řízení (nebude přijat ke studiu).

 Ústní zkouška se skládá ze tří částí:

 • řízeného pohovoru – uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky;

 • čtení s porozuměním – po přečtení odpoví uchazeč na otázky k textu;

 • popisu obrázku s využitím dané slovní zásoby.

Pokud máte zájem o návštěvu naší školy a získání informací o studiu na některém z našich oborů, nabízíme Vám prohlídku školy, konzultaci k talentové zkoušce či přijímacímu řízení.

Informační brožura Školy Kateřinky

Dny otevřených dveří ve školním roce 2023/2024

 • 19. října 2023 (čtvrtek)

 • 04. listopadu 2023 (sobota)

 • 25. listopadu 2023 (sobota)

 • 30. listopadu 2023 (čtvrtek)

 • 13. ledna 2024 (sobota)

 • 25. ledna 2024 (čtvrtek)

 • 17. února 2024 (sobota)

 • 22. února 2024 (čtvrtek)

ve čtvrtek v 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 a v 15:30 hodin
v sobotu v 8:00 a v 10:00 hodin

Uvedené časy jsou časy zahájení prohlídek školy.

Návštěvy jsou možné i kdykoli v pracovní dny po předchozí domluvě.

Přihlášky ke studiu do oborů s talentovou zkouškou s lékařským potvrzením (nemusí být u oboru Design interiéru) zašlete nejpozději do 30. listopadu 2023.

Přihlášky ke studiu v oboru Bezpečnostně právní činnost a ke studiu v učebních oborech Čalouník, Truhlář a Aranžér s lékařským potvrzením zašlete nejpozději do 20. února 2024.