Pro uchazeče

Informace pro uchazeče - cizince

Kritéria přijímání uchazečů-cizinců do oborů zakončených maturitní zkouškou:

 • uchazeč-cizinec koná jednotnou přijímací zkoušku z předmětů Matematika a Český jazyk a literatura v plném rozsahu nebo může být na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole prominuta zkouška z českého jazyka

 • v případě žádosti o prominutí konání písemného testu jednotné přijímací zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura se znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřuje pohovorem

 • pohovor bude probíhat ve dnech konání jednotné přijímací zkoušky (13. a 14. 4.2023), pohovor bude probíhat před komisí a o průběhu pohovoru se pořídí záznam

 • uchazeč-cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z předmětu Matematika v ukrajinském jazyce

 • školní přijímací zkoušku koná uchazeč-cizinec v plném rozsahu

 • uchazeč-cizinec doloží doklad, který ho opravňuje k pobytu na území České republiky. Pokud si oprávnění k pobytu právě vyřizuje, doloží jej co nejdříve po jeho získání (nejpozději
  do 31. 8. 2023).

 • uchazeč-cizinec doloží zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru

 • uchazeč-cizinec předloží s přihláškou ke vzdělávání vysvědčení z posledních 2 ročníků ze zahraniční školy (případně i doklad o splnění povinné školní docházky, ukončeném základním vzdělání, středoškolském vzdělání apod.), a to jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Pokud uchazeč z Ukrajiny s dočasnou ochranou v ČR (v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace) nemá k dispozici doklady o předchozím vzdělání, může je nahradit čestným prohlášením, ve kterém uvede i jak byl hodnocen v předmětech Světová literatura, Anglický jazyk, Matematika, Světové dějiny, Fyzika, Chemie, Dějepis, Zeměpis, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování - nebo podobný předmět.

Kritéria přijímání uchazečů-cizinců do učebních oborů zakončených závěrečnou zkouškou:  

 • znalost českého jazyka uchazeče-cizince se ověří pohovorem v rozsahu a obsahu odpovídající k danému učebnímu oboru. Komisionální pohovor v délce trvání cca 20 min bude probíhat ve dnech 30. a 31. 3. 2023 od 8:00. Pohovor bude zaměřen na dosavadní vzdělání a zájmy a dále o motivaci ke vzdělávání ve zvoleném učebním oboru. O průběhu pohovoru se pořídí záznam.

 • uchazeč-cizinec doloží doklad, který ho opravňuje k pobytu na území České republiky. Pokud si oprávnění k pobytu právě vyřizuje, doloží jej co nejdříve po jeho získání (nejpozději
  do 31. 8. 2023).

 • uchazeč-cizinec doloží zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru

 • uchazeč-cizinec předloží s přihláškou ke vzdělávání vysvědčení z posledních 2 ročníků ze zahraniční školy (případně i doklad o splnění povinné školní docházky, ukončeném základním vzdělání, středoškolském vzdělání apod.), a to jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Pokud uchazeč z Ukrajiny s dočasnou ochranou v ČR (v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace) nemá k dispozici doklady o předchozím vzdělání, může je nahradit čestným prohlášením, ve kterém uvede i jak byl hodnocen v předmětech Světová literatura, Anglický jazyk, Matematika, Světové dějiny, Fyzika, Chemie, Dějepis, Zeměpis, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování - nebo podobný předmět.

Pokud máte zájem o návštěvu naší školy a získání informací o studiu na některém z našich oborů, nabízíme Vám prohlídku školy, konzultaci k talentové zkoušce či přijímacímu řízení.

Informační brožura Školy Kateřinky

Dny otevřených dveří ve školním roce 2023/2024

 • 19. října 2023 (čtvrtek)

 • 04. listopadu 2023 (sobota)

 • 25. listopadu 2023 (sobota)

 • 30. listopadu 2023 (čtvrtek)

 • 13. ledna 2024 (sobota)

 • 25. ledna 2024 (čtvrtek)

 • 17. února 2024 (sobota)

 • 22. února 2024 (čtvrtek)

ve čtvrtek v 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 a v 15:30 hodin
v sobotu v 8:00 a v 10:00 hodin

Uvedené časy jsou časy zahájení prohlídek školy.

Návštěvy jsou možné i kdykoli v pracovní dny po předchozí domluvě.

Přihlášky ke studiu do oborů s talentovou zkouškou s lékařským potvrzením (nemusí být u oboru Design interiéru) zašlete nejpozději do 30. listopadu 2023.

Přihlášky ke studiu v oboru Bezpečnostně právní činnost a ke studiu v učebních oborech Čalouník, Truhlář a Aranžér s lékařským potvrzením zašlete nejpozději do 1. března 2024.

Pro uchazeče o studium v oborech Design interiéru a Fashion Design