Stránky jsou ve výstavbě. Za případé potíže se omlouváme.
IMG-LOGO KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Školní poradenské pracoviště

Školní rok 2018/2019

Výchovná poradkyně:

Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o.
Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s.r.o.
Ing. Hana Čermáková
 773 838 472,   482 360 682,   hana.cermakova@skolakaterinky.cz
Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s.r.o.
Bc. Dana Nohýnková
 773 838 472,   482 360 682,   dana.nohynkova@skolakaterinky.cz
Výchovná poradkyně zajišťuje:
  • Pomoc při řešení studijních problémů a specifických poruch učení
  • Pomoc při řešení vztahových vztahů ve třídě
  • Poradenství v možnostech dalšího studia a v oblasti pracovních příležitostí
  • Organizaci akcí: veletrhy vzdělávání, harmonizační dny, exkurze na úřad práce, účast na sbírkových akcích, ...

Školní metodik prevence:

Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o.
Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s.r.o.
Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s.r.o.
Ing. Bc. Blanka Merklová
 773 838 470,   482 360 674,   blanka.merklova@skolakaterinky.cz

Školní poradenské pracoviště má za úkol řešit závažnější problémy chování a prospěchu studentů nejen ve škole, ale i na úseku odborného výcviku. V převážné míře se zaobírá těmi problémy, které řešil třídní učitel a následně nedošlo ke zlepšení situace. Podněty k jednání vyplývají též z jednání pedagogické rady.

Za svůj hlavní cíl si klade důsledně řešit neomluvenou absenci studentů a minimalizovat ji. Mezi další problémy, kterými je připravena se zabývat, patří šikana mezi studenty, zhoršení prospěchu z důvodu nepříznivé osobní situace studentů, nevhodné chování během vyučování, nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy. V popředí zájmu je též nastavení preventivních opatření k potlačení výskytu sociálně-patologických jevů (kouření, drogové a alkoholové závislosti, gamblerství apod.).

Školní poradenské pracoviště je připraveno v případě nutnosti navázat spolupráci nejen s rodiči, ale i s dalšími výchovnými poradci, kurátory, pracovníky PPP apod.

Jejím cílem není pouze navrhovat studentům sankce za jednotlivé přestupky, ale též jim pomáhat zvládat jejich vážnější problémy tak, aby zdárně absolvovali školu a uměli i v budoucnu zvládat zátěžové situace ve svém životě.

Konzultační hodiny:
čtvrtek 10:00 - 11:00 hod, nebo podle předchozí domluvy

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních >>>

Další informace

Nadcházející akce

29.10.-30.10.Podzimní prázdniny
3.11.-6.11.Studijní pobyt žáků SŠ - Lotyšsko
8.11. Den otevřených dveří
10.11. Den otevřených dveří
12.11.-16.11.Podzimní výcvikový kurz Z3
13.11.Pedagogická rada - 1. čtvrtletí
13.11.Třídní schůzky s rodiči žáků studijních oborů
15.11.Třídní schůzky s rodiči žáků učebních oborů
24.11. Den otevřených dveří
29.11.Soutěž "Mladý módní tvůrce" - Jihlava
Další akce >>>